Als je meerdere outlets hebt die allemaal een gelijke uitstraling moeten hebben, wil je dat deze gelijk is in zowel Den Helder als in Heerlen. Daarmee maak je het mogelijk om generieke reclameuitingen te hanteren door het hele land. CRS Sign bewaakt de merkuitstraling in de outlet en in het straatbeeld. We bewaken merkbeeld, kleurstelling, lettertypes zodat uw ‘Brand’ waar ook op dezelfde manier overkomt in de ‘world van uw customer’.